J&T Banka Art Report 2023

J&T Banka Art Report 2022

Výsledky průzkumu mezi sběrateli umění, prodejci a odborníky na trh s uměním

Sběratelé a vlastníci – hybatelé trhu s uměním

Sběratelství je velmi specifická činnost. Vyžaduje systematičnost, píli, vzdělávání a touhou vlastnit něco, co nikdo jiný nemá. I proto průzkum rozděluje a sleduje v řadě ohledů zvlášť vlastníky a sběratele, kterých se takto dohromady identifikovalo 459. Vlastníci se definovali jako ti, kteří sice vlastní originální umělecká díla, ale nemají ambici budovat ucelenou sbírku. Ve sledovaném vzorku respondentů jich je 26 procent. Zbylých 74 procent se identifikovalo jako sběratelé.

Dlouhodobí sběratelé převládají

I když se může zdát, že až poslední roky a měsíce přivedly na trh s uměním řadu nových zájemců, z nichž se tvoří nová generace sběratelů a mecenášů, není to přesný popis skutečnosti. Ve skupině sběratelů (339 respondentů) je 53 procent těch, kteří sbírají umění déle než 10 let. Druhou největší skupinou (17 %) jsou dědici uměleckých sbírek, kteří navazují na rodinnou sběratelskou tradici. Dalších 15 procent respondentů se sbírání umění věnuje 5 až 10 let. Stejně velká skupina se sbírání věnuje 1 až 5 let.

Touha po originálním díle

Nejsilnějším motivem pro nákup prvního uměleckého díla byla touha vlastnit originální umělecké dílo. Tento motiv je o něco silnější u vlastníků (63 %) než u sběratelů (60 %). Druhý nejsilnější motiv je zájem o umění spojený s dostatkem peněz pro nákup uměleckých děl. Tento motiv je o něco silnější u sběratelů (36 %) než u vlastníků (33 %).
Na třetím místě je pohled na umění jako na skvělou investiční příležitost. V náhledu na umění jako na investici se ovšem sběratelé a vlastníci liší výrazněji. Důležitý je pro 29 procent sběratelů, ale jen pro 19 procent vlastníků.

Emoce vedou při nákupu uměleckých děl

Pro hlubší porozumění trhu s uměním je třeba znát hlavní motivy, které kupující zohledňují při výběru konkrétního díla. Respondenti měli na škále od 1 do 5 ohodnotit, jak významný daný motiv pro ně je. Přičemž známkou 1 hodnotili motiv jako nejslabší a známkou 5 jako nejsilnější.


Rozhodující roli při nákupu hraje emocionální hodnota, neboli jestli se zájemci dílo líbí. Tento motiv je o něco silnější u vlastníků (průměrná známka 4,48) než u sběratelů (4,29). Rozdíl lze vysvětlit tím, že vlastníci si umění pořizují primárně jako součást interiéru, v němž žijí nebo pracují, zatímco sběratelé hodnotí více i další aspekty díla, například jak jim zapadá do konceptu jejich sbírky. Tento závěr potvrzuje také zjištění, že pro vlastníky je důležitější než pro sběratele, jestli se jim umělecké dílo hodí do interiéru nebo exteriéru (2,33 vs. 1,97).


Pro sběratele je důležitější než pro vlastníky finanční a investiční stránka nákupu uměleckého díla. Sběratelé i vlastníci přikládají podobnou důležitost podpoře konkrétního umělce při výběru uměleckého díla. U sběratelů hraje o něco větší roli také rodinná tradice při sbírání a kupování umění (2,06 vs. 1,55). Nejméně se sběratelé i vlastníci hlásí k tomu, že je ke kupování umění vede jejich sociální postavení.

Co je sběratelství

Pohledů na sběratelství lze najít mnoho. Hodně záleží na každém sběrateli, jak si pro sebe sběratelství definuje a jak aktivně a cílevědomě se mu chce věnovat. Je to vidět také v získaných datech.

Z průzkumu vyplývá, že zdaleka ne všichni, kteří se identifikovali jako sběratelé, mají ambici vytvořit ucelenou uměleckou sbírku. Jako silný motiv pro výběr a nákup uměleckých děl (známky 4 a 5) ho považuje 40 procent sběratelů. Ovšem pro 39 procent sběratelů tato ambice hraje při výběru děl jen malou roli (známky 1 a 2).

Čím déle se sběratelé věnují sbírání umění, tím silnější je u nich motiv vytvoření ucelené sbírky pro nákup uměleckého díla. Nejsilnější je tato motivace u sběratelů s historií delší než deset let (průměrná známka 3,07) a sběratelů, kteří se sbírání věnují pět až deset let (známka 3,02). Relativně silná je tato motivace také pro sběratele, kteří navazují na rodinnou tradici sbírání umění (známka 3).

Češi nejčastěji kupují současné umění

Ve sbírkách českých sběratelů a vlastníků převládá české umění nad zahraničním. Nejčastěji to je české současné a poválečné umění, případně česká klasická moderna. Mezi vlastníky jsou díla současných umělců oblíbenější než mezi sběrateli. Má je 73 procent vlastníků, ale 56 procent sběratelů.


U sběratelů na rozdíl od vlastníků je vidět větší důraz na díla českých poválečných autorů. České poválečné umění má 41 procent sběratelů, ale jen 28 procent vlastníků.


Větší zastoupení ve sbírkách sběratelů, ve srovnání s vlastníky, má také česká moderna (27 % vs. 21 %) a meziválečná česká avantgarda (23 % vs. 11 %). Sběratele také více než vlastníky zajímá české umění 19. století (18 % vs. 9 %). Větší zastoupení ve sbírkách sběratelů má také zahraniční umění, ať už starší díla z 19. a 20. století nebo díla současných umělců.

V oblíbenosti vede malba

Nejoblíbenější jsou mezi sběrateli a vlastníky umění malby, což uvedlo 88 procent respondentů. Neznamená to, že by však milovníci umění ostatní média zavrhovali. Dokonce 61 procent respondentů nesouhlasí s tvrzením, že malba zůstane vždy nejoblíbenějším médiem a ostatní techniky nemá význam nakupovat. S tímto tvrzením souhlasí jen třetina vlastníků a sběratelů.


Obliba prací na papíře a grafik roste s věkem. Zatímco v kategorii 18 až 39 let je má přibližně polovina sběratelů a vlastníků, ve věkové skupině nad 60 let je vlastní 68 procent respondentů.

Velikost českých sbírek

Významný rozdíl mezi sběrateli a vlastníky je v počtu vlastněných děl. Zatímco 89 procent vlastníků má maximálně 49 uměleckých děl, u sběratelů je škála širší. Více než polovina sběratelů má více než 50 uměleckých děl.

Nejčastěji čeští sběratelé a vlastníci mají doma nebo v depozitářích od deseti do padesáti uměleckých děl. Tato skupina je silnější mezi vlastníky, kde tvoří 68 procent respondentů. Mezi sběrateli je lidí s 10 až 49 díly 40 procent. Necelá polovina z nich sbírá umění kratší dobu než deset let.

U lidí, kteří vlastní 10 až 49 děl, je nejvíce v oblibě české současné umění (63 %). Třetina vlastní nebo kupuje české poválečné umění a čtvrtina českou modernu. Desetinu lidí z této skupiny zajímá zahraniční umění.

Obrazy za miliony

Finanční prostředky vlastníků a sběratelů uložené v uměleckých dílech jsou vysoké. Téměř dvě třetiny sběratelů má v uměleckých dílech uloženo přes milion korun. Mezi vlastníky jich je necelá polovina.

Data naznačují, že sběratelé a vlastníci ve věku 40 až 59 let mají v uměleckých dílech uloženo více finančních prostředků. Nad milion korun má v umění uloženo ve skupině 40 až 49 let 47 procent respondentů a ve věkové skupině 50 až 59 let 51 procent sběratelů a vlastníků.

Mezi sběrateli, jejichž sbírky mají hodnotu vyšší než 10 milionů korun, převládají sběratelé s historií delší než deset let a dědici rodinných sbírek. Primárně se zajímají o české poválečné a meziválečné umění. České současné umění je spíše doplněk.

Nejčastěji Češi nakupují na internetu

Vlastníci a sběratelé nejčastěji nakupují umění v on-line aukcích, přímo od umělců z ateliéru nebo u galeristů.

V on-line aukcích nakupuje 62 procent sběratelů a 47 procent vlastníků umění. Celkově jde o dominantní způsob nákupu uměleckých děl a předmětů. Je nutné vzít v úvahu, že sběr dat probíhal po dvou letech covidové pandemie, kdy kvůli uzávěrám byl po určitou dobu internet pro galerie a aukční síně jediný možný prodejní kanál. Navíc sami prodejci aktivně na on-line platformy vstoupili a nákup přes ně propagovali. Toto dědictví covidu přetrvává na trhu s uměním i v roce 2022.

Mezi lidmi, kteří nakupují on-line, převažuje zájem o české současné umění (54 % respondentů). Silně mají tito lidé ve sbírkách zastoupeno také české poválečné umění (47 %).

Poměrně silně zastoupené nákupy přímo v uměleckých ateliérech hovoří o tom, že část respondentů má silný vztah s konkrétními umělci. Jako nejčastější zdroj uměleckých děl je nákup přímo od umělce mezi vlastníky (55 %). Ze sběratelů nakupuje v ateliérech polovina respondentů.

Chování sběratelů a vlastníků na trhu

Sběratelé nejvíce nakupují umělecká díla několikrát za rok. Dělá to tak 62 procent respondentů. Naopak vlastníci jsou v nákupech zdrženlivější. Z nich 36 procent nakupuje přibližně jedenkrát za rok, 28 procent nakupuje několikrát za rok.


Obecně z dat vyplývá, že s věkem se zvedá částka, za kterou sběratelé a vlastníci nakupují umělecká díla. Od věku 40 let už převládají sběratelé, kteří za jedno dílo jsou ochotní dát více než půl milionu korun.

Sběratelé a vlastníci nejsou příliš ochotní umělecká díla prodávat. 47 procent vlastníků a 30 procent sběratelů deklaruje, že umělecká díla neprodává nikdy. 48 procent vlastníků a 45 procent sběratelů uvádí, že díla prodává nebo daruje jen výjimečně. Nejvíce jsou ochotní díla prodávat sběratelé s historií delší než deset let.


Zpravidla platí, a to u všech cenových kategorií, že nákupy a prodeje se dějí ve stejné cenové kategorii. Kategorie jsou ale definovány poměrně široce, takže i v nich je prostor pro prodej se ziskem.

Budoucí plány se sbírkou

Sběratelé a vlastníci zatím příliš nepřemýšlejí o tom, co se sbírkou v budoucnu udělají. Mezi vlastníky je jich 53 procent, mezi sběrateli jich je 44 procent. Druhá největší skupina plánuje, že sbírku odkáže rodině. Mezi sběrateli jich je 42 procent, mezi vlastníky 36 procent. Zhruba 7 procent sběratelů a vlastníků umělecká díla plánuje rozprodat a získané finanční prostředky odkázat rodině. Jen 3 procenta sběratelů a vlastníků deklaruje, že sbírku věnuje nějaké instituci.